خانه / محورهای کنگره / محورهای کنگره

محورهای کنگره

محورهاي كنگره درد ٢٠١٨، ISRAPM

– سندرمهاي درد مزمن و پاتوفيزيولوژي انها

– كنترل دردهاي حاد و پس از عمل( روشهاي جديد از جمله بلوك و …)

– روشهاي كنترل درد: فارماكولوژيك و غير فارماكولوژيك

– داروهاي انالژزيك از جمله NSAIDS، اپيوييدها، خانواده گاباپنتين و داروهاي New Generation Analgesics

– روشهاي مداخله اي در درمان درد يا Interventional Pain Management

– نورومدوليشن و كابردهاي ان

– روشهاي مداخله اي در درمان ديسكوپاتيها: فوايد و عوارض جانبي

– تكنيك هاي سلول درماني از جمله PRP و عوارض و فوايد انها

– اهميت بازتواني يا Rehabilitation در درمان درد

-كنترل درد اطفال

– كنترل درد در سرطانها

-روشهاي ارزيابي درد

-اينده علم درد و روشهاي مداخله اي ان

– نقش صنعت بيمه در كمك به كنترل درد بيماران

-نقش سونوگرافي و راديولوژي در مداخله هاي كنترل درد

نقش ازون در كنترل درد