خانه / اطلاعات کنگره / گروههای هدف و امتیاز باز آموزی

گروههای هدف و امتیاز باز آموزی

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته
پزشک عمومی پزشكان عمومي دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* ۱۵۱۰ دوم ۹٫۵
دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* ۱۶۱۸ دوم ۹٫۵
جراحي عمومي- جراحي ارتوپدي تخصص جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) ۱۷۱۹ دوم ۹٫۵
تخصص ارتوپدي ۱۷۱۹۵ دوم ۹٫۵
جراحي مغز و اعصاب تخصص جراحی مغزواعصاب* ۱۷۲۱ دوم ۹٫۵
زنان و زايمان تخصص زنان وزایمان* ۱۷۳۴ سوم ۶٫۷۵
راديولوژي راديولوژي تخصص رادیولوژی* ۱۷۲۴ سوم ۶٫۷۵
روانپزشكي و روانشناسي روانپزشكي تخصص روانپزشکی* ۱۷۲۵ سوم ۶٫۷۵
سايرتخصص هاي باليني بيهوشي تخصص بیهوشی* ۱۷۳۱ اول ۱۳٫۲۵
پزشكي قانوني تخصص پزشکی قانونی* ۱۷۳۲ چهارم ۴
گروه هاي داخلي بيماري هاي مغز و اعصاب تخصص بیماریهای مغزو اعصاب* ۱۷۱۴ دوم ۹٫۵
متفرقه اخلاق پزشكي دکترا اخلاق پزشكي ۱۹۴۹ چهارم ۴
کارشناسی ارشد اخلاق پزشكي ۱۴۶۳ چهارم ۴